KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 17 MARS

2022-02-14

Datum: 17 mars 2022

Tid: kl.18.00–21.00

Plats: Kyrkbacksgården, Domprostgården V Kyrkogatan 3, Västerås

Lokal: Lykttändaren (lokalen rymmer 60 personer dvs gott om plats för att sitta glest)

 

Efter årsmötesförhandlingarna informerar Karin Rolfsdotter Dahlberg, som är cancersamordnare i Region Västmanland om Regionalt CancerCentrum (RCC) och sin verksamhet.

 

Förtäring: Kaffe och smörgås

 

Anmälan: Senast den 10 mars till Christina Liffner, c.liffner@bahnhof.se eller 070-522 0905

 

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föreslagen dagordning
 7. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera

årsmötesprotokollet

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk rapport för 2021

10     Revisorns berättelse

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 2. Stadgeenliga val:
 3. a) tre (3) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år
 4. b) en (1) ordinarie revisor för ett (1) år
 5. c) en (l) revisorssuppleant för ett (1) år
 6. d) Val av valberedning, tre personer (en sammankallande utses)
 7. e) ev. övriga val
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
 9. Budgetförslag för 2022
 10. Medlemsavgift för nästkommande kalender år
 11. Ärenden framlagda av styrelsen
 12. Ärenden som inkommit till styrelsen från medlemmar senast tre (3 ) veckor före årsmötet
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutning

 

Västerås den 14 februari 2022

 

Styrelsen

Varmt välkomna!

 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 17 på Kyrkbacksgården 17 mars. Vill du ha dem tidigare kontakta Christina Liffner. Kontaktuppgifter – se ovan.