KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS

2023-02-23

Datum: 16 mars 2023

Tid: kl.18.00–ca 20.00

Plats: Café Mosaic, Smedjegatan 2, Västerås (gamla Centrumkyrkans lokal bredvid Choy´s Garden).

Efter årsmötesförhandlingarna informerar Magnus Agestav om Funktionsrätt Västmanland och dess verksamhet.

Förtäring: Kaffe/te och smörgås

Anmälan: Senast den 13 mars till Maija Parviainen, maijas.info@gmail.com eller 076-8766481, så vi vet hur många vi ska beställa förtäring till.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föreslagen dagordning
 7. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera

årsmötesprotokollet

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
 2. Ekonomisk rapport för 2022

10     Revisorns berättelse

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar
 2. Stadgeenliga val:
 3. a) två (2) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år
 4. b) en (1) ordinarie revisor för ett (1) år
 5. c) en (l) revisorssuppleant för ett (1) år
 6. d) Val av valberedning, tre personer (en sammankallande utses)
 7. e) ev. övriga val
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023
 9. Budgetförslag för 2023
 10. Medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 11. Ärenden framlagda av styrelsen
 12. Ärenden som inkommit till styrelsen från medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutning

Västerås den 21 februari 2023

Varmt välkomna!

Styrelsen

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Café Mosaic 16 mars. Vill du ha dem tidigare kontakta
Maija Parviainen. Kontaktuppgifter – se ovan.