KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 20 MARS

2024-02-23

Datum: 20 mars 2024
Tid: kl.18.00–ca 20.00
Plats: Malmabergs mötesplats, Släggargatan 3, Västerås

Förtäring: Kaffe/te och smörgåstårta, kaka. V.v. ange eventuell allergi vid anmälan.
Anmälan: Senast den 16 mars till Maija Parviainen, maijas.info@gmail.com eller 076-8766481, så vi vet hur många vi ska beställa förtäring till.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föreslagen dagordning
 7. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera

årsmötesprotokollet

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 2. Ekonomisk rapport för 2023

10     Revisorns berättelse

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar
 2. Stadgeenliga val:
 3. a) tre (3) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år
 4. b) en (1) styrelsesuppleant för ett (1) år
 5. c) en (1) ordinarie revisor för ett (1) år
 6. d) en (l) revisorssuppleant för ett (1) år
 7. e) Val av valberedning, tre personer (en sammankallande utses)
 8. f) ev. övriga val
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024
 10. Budgetförslag för 2024
 11. Medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 12. Ärenden framlagda av styrelsen
 13. Ärenden som inkommit till styrelsen från medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutning

Västerås den 21 februari 2024

Varmt välkomna!

Styrelsen

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Malmabergs mötesplats, 20 mars. Vill du ha dem tidigare kontakta  Maija Parviainen. Kontaktuppgifter – se ovan.